Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 

Od dnia 25 marca br. (środa) w związku z nowym rozporządzeniem MEN, które tego dnia wejdzie w życie, w szkole będzie realizowane kształcenie na odległość poprzez dziennik elektroniczny. Oznacza to, że dotychczasowy plan lekcji od 25 marca br. (środa) pozostaje bez zmian. W związku z tym należy:

1. Wpisywać tematy lekcji, zgodnie z podstawą programową. W szczególnych przypadkach dany temat lekcji może być realizowany przez kilka jednostek lekcyjnych (przykładowo z języka polskiego zadanie obejrzenia ekranizacji lektury, która trwa np. 3 godz. lekcyjne można go wpisać trzykrotnie i do tego zadać jedno zadanie domowe).

2. W przypadku frekwencji zostanie dodana w e-dzienniku nowa możliwość oznaczona NZ (w skrócie nauczanie zdalne), którą zaznaczamy wszystkim uczniom ma danej lekcji.

3. Do zadawania prac uczniom wykorzystujemy zakładkę e-dziennika Zadania domowe. Ważne jest, by zadana praca nie zajmowała uczniom więcej niż 20 min na jednej lekcji. W przypadku prac dłuższych rozkładamy je na kilka jednostek lekcyjnych z takim samym wpisem tematu lekcji. Bardzo ważne jest to, że pole do wpisania zadania domowego ma ograniczaną ilość znaków, co powoduje, że np. długie linki są niepełne i nie funkcjonują. Wobec tego są dwie możliwości:
1) podawanie krótkich informacji, by zmieścić się w limicie znaków;
2) podział zadanego materiału na dwa zapisy oraz sprawdzenie po wpisaniu zadania domowego, czy wszystko jest czytelne i czy linki są prawidłowo wpisane.

4. Wyjątkiem są nauczyciele oddziałów przedszkolnych, którzy zadania domowe, by były widoczne dla rodziców, umieszczają poprzez wiadomość do rodzica w e-dzienniku.

5. Rozporządzenie daje nam prawo oceniania uczniów za wykonane prace, polecenia, itp. ale zalecam by:
1) nie stawiać ocen niedostatecznych;
2) uczniom z trudnościami w nauce oraz takim, którzy mają ograniczony dostęp do Internetu, czy komputera, laptopa, itp. (wychowawcy mają taką wiedzę, kto) należy w zakładce Zadania domowe wydłużyć termin wykonania zadania;
3) należy w zakładce oceny wpisywać uzyskane przez uczniów oceny nadając zawsze kod oz (ocena zdalna), a w opisie za co (np. zadanie nr 1, karta pracy, praca pisemna, itp.), kategorię ocen zostawić jako bieżące. Unikamy w opisie stwierdzeń: sprawdzian, kartkówka, test.

6. Każdy nauczyciel ma utworzonego służbowego maila i z tego maila można korzystać do odbierania ewentualnych prac przesłanych przez uczniów – jeżeli nie „mieści” się one w zakładce „zadanie domowe”. Ponieważ każdy uczeń i rodzic musi mieć zapewnione konsultacje, winny się one odbywać z wykorzystaniem e-dziennika, e-maila jak dotychczas lub numeru Państwa telefonu, jeśli Państwo go udostępnicie rodzicom.

7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl, Jeśli ktoś z Państwa chce skorzystać z tej możliwości dla całej klasy, proszę o kontakt, by można było zdalnie wprowadzić dane uczniów i nauczyciela, celem stworzenia wirtualnej klasy.

8. W kształceniu na odległość realizujemy dane zajęcia wprowadzając temat w odpowiednim dzienniku. Frekwencję ucznia zaznaczamy poprzez wybranie symbolu NZ, a przygotowane dla ucznia zadania zamieszczamy, tak jak wszystkie inne, w e-dzienniku, w zakładce zadania domowe danej klasy po wybraniu konkretnego dziecka (dzieci).

9. W zdalnym nauczaniu nie prowadzimy następujących zajęć: zajęć dodatkowych w świetlicy, doradztwa zawodowego, wychowania do życia w rodzinie.

10. Nauczycieli biblioteki w ramach pracy zdalnej przygotowuje raz w tygodniu materiały do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły na wybrany temat, przykładowo związany z wydarzeniami kulturalnymi, książki warte przeczytania, filmy, warte obejrzenia itp.

11. Nauczyciel świetlicy przygotowuje zestawy gier i zabaw dla dzieci, które zaproponujemy rodzicom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej szkoły.

12. Pedagodzy szkolni pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów w godzinach swojej pracy i po otrzymaniu zgłoszenia od rodzica lub ucznia poprzez e-dziennik ustalają formę, sposób i czas kontaktu i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zrealizowane działania dokumentują w swoich dziennikach. Koordynują pracę dotyczącą obciążenia uczniów obowiązkami szkolnymi.

13. Nauczyciele, którzy mają problem ze sprzętem mogą pobrać komputery szkolne za pokwitowaniem u dyrekcji szkoły.

Podsumowując, bardzo proszę w tej trudnej sytuacji o stosowanie się do powyższych wskazówek i naprawdę zwrócenie szczególnej uwagi na ilość i objętość zadawanych prac domowych.

Kształcenie na odległość a higiena pracy i bezpieczeństwo

Informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców  o kształceniu na odległość w szkole,

z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

W kształceniu na odległość proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela. 
w sposób pośredni i  ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans. Mediami nauczania mogą być: telefon, laptop, tablet, komputer stacjonarny, tj. środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania.

Nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu z uwagi na wiek odbiorcy lub prezentowane treści. W nauczaniu na odległość musimy brać pod uwagę zarówno umiejętności informatyczne nauczycieli, jaki i głównie zdolności percepcyjne uczniów i posiadane przez nich media.

Wymagany sprzęt i narzędzia

Kształcenie na odległość o komunikowanie się za pomocą podstawowych usług Internetu takich jak poczta elektroniczna, lista dyskusyjna, FTP (Serwer FTP, zależnie od konfiguracji, może pozwalać na anonimowy, czyli bez podawania hasła uwierzytelniającego dostęp do jego zasobów. Najczęściej jednak serwer FTP autoryzuje każde połączenie za pomocą loginu i hasła, strony WWW, aplikacje i inne.

Nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bez pośrednio swoim uczniom.

Przez sieć:

 • Daje im wskazówki,
 • Przekazuje instrukcje,
 • Kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej
  i zespołowej.
 • Uczniowie komunikują się z nauczycielem lub wchodzą w interakcje z grupą
  i materiałem kształcenia.

Komunikowanie się przez Internet może przebiegać w dwóch trybach: synchronicznym–komunikowanie w czasie rzeczywistym (on-line) oraz z przesunięciem w czasie, czyli trybie asynchronicznym.

W trybie asynchronicznym wysyłanie komunikatów następuje w różnym czasie. Uczniom daje to możliwość przemyślenia problematyki zajęć i przygotowania odpowiedzi. Asynchroniczny tryb komunikowania jest najlepszy do wszelkiego rodzaju ćwiczeń utrwalających.

W  indywidualnych kontaktach nauczyciela i ucznia najlepiej sprawdza się poczta elektroniczna, daje ona możliwość dostosowania komunikatów do poziomu ucznia zarówno zdolnego, jak i mającego trudności w nauce.

Na równoczesne przesyłanie wiadomości między członkami grupy pozwala lista dyskusyjna. Dzięki niej uczniowie porozumiewają się między sobą, a nauczyciel z całą klasą. Mogą wymieniać się doświadczeniami, pomysłami w rozwiązywaniu problemów. Korzystać
z pomocy, gdy napotkają Na trudności. Zaktywizowani uczniowie wspólnie dochodzą do właściwych rozwiązań w ten sposób utożsamiają się z grupą.

W kształceniu zdalnym strony WWW zawierają treści kształcenia, dlatego służą jako podręcznik. Mogą być również wykorzystywane jako tablica informacyjna, na której nauczyciel umieszcza ogłoszenia odnośnie organizacji zajęć. Inne zastosowanie edukacyjne stron WWW w kształceniu zdalnym to interaktywne bazy danych. Polega to na tym, że uczniowie zbierają informacje potrzebne do realizacji postawionego zadania i umieszczają je w odpowiednich rekordach przygotowanych przez instruktora bazy danych. Zgromadzony materiał poddawany jest dyskusji przez dopisywanie refleksji i opinii w specjalnie przygotowanych do tego polach.

Komunikacja w trybie synchronicznym wymaga jedności czasu, przy zachowaniu dystansu fizycznego osób komunikujących się. Synchroniczny sposób komunikowania wymaga ustalenia czasu i miejsca spotkania w sieci. Miejscem tym jest najczęściej chatroom. Wykorzystywany jest, kiedy przy rozwiązaniu problemu ważna jest natychmiastowa odpowiedź. Od uczestników chatu wymagana jest koncentracja umysłowa i wewnętrzna dyscyplina oraz biegłość w obsłudze klawiatury. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość dyskusji i nie byli ignorowani przez innych. Synchroniczny sposób komunikowania w kształceniu zdalnym przypomina dyskusję stosowaną w nauczaniu tradycyjnym.

Problemy w edukacji zdalnej izolacja osoby uczącej się od nauczyciela i innych członków grupy.

Brak komfortu psychicznego w sytuacji braku umiejętności informatycznych. Wymogi posiadania umiejętności samodzielnego uczenia się. Konieczność wykazania przez uczącą się osobę wysokiego stopnia samodyscypliny.

Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, ekranie telefonu itp. Pozwala zniwelować skutki wpatrywania się w monitor przez kilka godzin, co może bardzo obciążać wzrok.
W przypadku siedzącej pracy przed komputerem ważny jest odpowiedni dobór mebli. Kluczowe jest, aby krzesło miało regulowaną wysokość, fotel biurowy powinien mieć także regulowane odchylenie oparcia. Odległość twarzy od monitora powinna wynosić około 40-70cm.

Jeśli trudno jest się oderwać od komputera można pobrać darmową aplikacje dostępną w sieci  np.Anti-Eye Statin lub Eye Care Reminder, które pomagają zaplanować czas spędzony przed monitorem, przypomną o przerwie i zaproponują ćwiczenie oczu.


 

Podstawowe zasady użytkowania komputera, telefonu, tabletu, itp.

Należy:

 • Przed przystąpieniem do pracy rozgrzać nadgarstki, palce, przedramiona,
 • W pozycji siedzącej zachować naturalne krzywizny kręgosłupa i nie garbić się,
 • Podpierać plecy w okolicy lędźwiowej,
 • Opierać przedramiona na podłokietnikach,
 • Pamiętać o tym, ze górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu lub niżej,
 • Co godzinę przerywać pracę lub zabawę i odpocząć i wykonać ćwiczenia relaksacyjne lub chociaż zmienić pozycję ciała,
 • Wietrzyć pomieszczenia,
 • Stosować ćwiczenia relaksacyjne oczu,
 • Używać okularów korekcyjnych, jeśli mamy wady wzroku,

Nie należy:

 • Używać sprzętu elektronicznego w skręcie tułowia,
 • Ściskać kurczowo myszki, telefonu,
 • Uderzać mocno w klawisze,
 • Spędzać długiego czasu używając sprzętu elektronicznego.

 

Zasady bezpieczeństwa w sieci

 

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware,wirusy,robaki,itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. .phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowego i spyware. Najlepiej stosuj ochronę czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, posiadają połączenie szyfrowane, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony, należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj plik pobrane z Internetu za pomocą skanera.
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu)–często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, Trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj we-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )