Logo12

 

       

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. JANA DEKERTA W BLEDZEWIE

                        
 
 


BIP - ogłoszenia o pracy

NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY

Nabór na stanowisko sekretarza szkoły

 1.    Określenie stanowiska pracy:

1) sekretarz szkoły

2) wymiar czasu pracy - niepełny wymiar,

3) rodzaj umowy - umowa o pracę na sześciomiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony i ewentualnym awansem na stanowisko urzędnicze.

 

2. Wymagania formalne:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458),
 • wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym) lub wykształcenie średnie z co najmniej pięcioletnim stażem pracy (na podobnym stanowisku).

3. Wymagania dodatkowe:

 • ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy,
 • obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych WORLD, Excel, poczta elektroniczna, znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS,
 • komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

4. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków sekretarza należeć będzie między innymi:

 • kontrola realizacji obowiązku szkolnego,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 • wykonywanie i wydawanie: legitymacji, duplikatów, sprostowań, odpisów, kopii
 • system informacji oświatowej,
 • dokonywanie zleconych czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych,
 • prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencja czasu pracy, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych,
 • wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb (np. przepisywanie i redagowanie pism),
 • gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS oraz władz oświatowych,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
 • prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników,
 • prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw,
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły
 • zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
 • sprawowanie funkcji opiekuna składnicy akt (archiwum szkolne).

 5. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
 • inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 grudnia 2012r. w godzinach od 1000 do  1400  do  Dyrektora Szkoły w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko sekretarza w szkole". Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BlP szkoły.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Szkoły przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.).

 

Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

opis dokumentutypdata

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

doc14-12-2012[ Pobierz ]
49 kB

Wytworzył:Ewa Szczerbakowicz2012-03-19
Udostępnił:Ewa Szczerbakowicz2012-03-19 22:33:37
Zmodyfikował:Ewa Szczerbakowicz2012-12-17 18:46:56
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )